اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید باقر سیدی بنابی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

b.seyedibonabiau.ac.ir

سردبیر

دکتر رحیم وکیل زاده

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

r.vakilzadebonabiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمد رضا آیتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

m.ayatibonabiau.ac.ir

دکتر ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

r.eskinibonabiau.ac.ir

دکتر سید محمد تقی علوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تبریز

m.alavibonabiau.ac.ir

دکتر رضا سکوتی نسیمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

r.sokoutibonabiau.ac.ir

دکتر ابراهیم شعاریان

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

e.shoarianbonabiau.ac.ir

دکتر حسن فرهودی نیا

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تبریز

h.farhoudiniyabonabiau.ac.ir

دکتر مرتضی رحیمی

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز

mrahimishirazu.ac.ir
07136134553

دکتر اسماعیل رحیمی نژاد

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز

e.rahiminejadbonabiau.ac.ir

دکتر سید محمد صادق موسوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه(مدرسه عالی) شهید مطهری (ره )

m.mosavibonabiau.ac.ir

دکتر سید باقر سیدی بنابی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

b.seyedibonabiau.ac.ir

دکتر رحیم وکیل زاده

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

r.vakilzadebonabiau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی دادمهر

حقوق خصوصی مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

a.dadmehryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد حسین یوسفی

آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

mhh.yousefigmail.com

ویراستار ادبی

بهمن محمدصادق زاده بنابی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

mohamadsadeghzadgmail.com