دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. قاعده دفع افسد به فاسد در قوانین کیفری ایران و سیاست پیش‌گیرانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

هوشنگ گل محمدی؛ سیدمحمدرضا ایتی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


2. واکاوی مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت با نگاهی بر آموزه های دینی و فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

سالار صادقی؛ رضا فانی؛ حسن موثقی


3. بررسی جرمشناختی فضای مجازی درتکوین جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

لیلا پورنجفی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


4. مفهوم رقابت و تعهدات منفی در ، حقوق رقابت ایران ، فقه و اتحادیه‌ی اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

ودود برزی


5. ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر محوریت مردم سالاری دینی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

امیر امیدی شبیلوی علیا؛ حمید عیوضی؛ سعید حسن زاده دلگشا


6. تحلیل و نقد دلالی روایات کتاب « بطلان قاعده استصحاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

سید ضیاء سجادی فر؛ محسن جهانگیری


7. بررسی پویایی قوانین و مقررات فقهی در تعیین نرخ بهره در سیستم اقتصادی اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با شاخص های بانک جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا


8. بررسی تاثیر اذن ولی در ازدواج دختر باکره از منظر اهل سنت با تاکید بر حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

سعید افراشته؛ فرج‌الله براتی؛ سیدجاسم پژوهنده


9. بررسی احراز رابطه علّیّت در فرض تعدد عوامل مختلف در وقوع جنایت علیه نفس در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

عبدالامیر نیسی؛ فرج‌الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


10. تحلیل انتقادی تخصیص کرامت انسانی به مؤمن‌ بر اساس فتوای برخی از فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

ثریا منیری


11. بررسی و مقایسۀ نظریات امام خمینی (ره) و ماوردی در مورد حکومت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

خالد عیسی زاده؛ محمدجواد باقی زاده؛ حمید مسجدسرایی؛ ابوالقاسم ولی زاده


12. مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

جلال الدین حسانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی


13. مسئولیت های ناشی از استفاده تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و قانون یکدست اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

عزیز امن الهی


14. آسیب شناسی تربیت جنسی دانش آموزان بر مبنای فقه اسلامی و تطبیق آن با هدف پنجم سند 2030

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

هادی ابان گاه ازگمی


15. واکاوی فقهی حقوقی ضمان در کتمان بیماری‌های مسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

اکبر محمودی


16. اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق اسلام و در رویه قضایی بین المللی کیفری با تاکید بر محاکم رواندا و یوگسلاوی سابق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

علیرضا میرکمالی؛ مریم قاضیان؛ اکبر رجبی


17. جرم بودن اقدام علیه بشریت به وسیله سلاح های هسته ای از نگاه فقه با رویکرد فتوای مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

حامد رستمی نجف آبادی؛ عبدالرضا فرهادیان


18. مسئولیت واسباب سقوط ولایت امین باتاکید برنظرامام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

حسن اکبرزاده؛ حمید عیوضی؛ رضا رنجبر


19. قواعد و آثار حاکمیت اراده در انصراف از رسیدگی، با فرض کثرت خوانده، در فقه وحقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

ایرج جمشیدی؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان


20. مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری در حوزه بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

ولی رسولی؛ جمال بیگی؛ احمد احمدی؛ نادر رضایی


21. واکاوی فقهی و حقوقی مداخله حاکمیت در تعیین میزان مهریه در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمد حسین جعفری؛ محمد حسین کریمی؛ ابوذر گلشنی


22. نقش علم و جهل در ضمان مقبوض به عقد بیع فاسد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمدصادق بابایی علویق؛ رحیم وکیل زاده؛ رضا رنجبر


23. نقش اثباتی ادله نوین بانگرشی به نظریه منطقه الفراغ شهیدصدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمد جواد هاشم زاده؛ مرتضی فتحی


24. مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

ستار زرکلام؛ رضا هاشمی


25. مسئولیت مدنی نقض حق برحریم خصوصی در فضای مجازی از منظر موازین فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مینا نوروزی؛ سید علی ربانی موسویان


26. آیین و قواعد داوری منبعث از فقه در قرارداد پیش‌فروش ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

افتخار دانش پور؛ فرشید عارفی؛ پژمان پیروزی


27. مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران با تأکید بر مقررات صدور ویزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمد رضوانی راد


28. تحدید سلطه زوج در امر تمکین زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

بهنام قنبرپور


29. ساز و کارهای قاعدة الزام در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فرخ محسنی بدل آبادی؛ علیرضا لطفی


30. حق بر آزادی کار و منع بیگاری در نظام بین المللی کار و حقوق اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

علی بیگی؛ ابوالفضل رنجبری؛ محمد محمدزاده اصل؛ جمال بیگی


31. مبانی مجازات های بدنی از منظر فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حیدر آسیابی بخشکندی؛ علی یوسف زاده؛ محمدرضا شادمان فر


32. ازدواج تحمیلی و اجباری از نظر فقهی و حقوقی با رویکردی بر اسناد داخلی و بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

سید حسن حاتم زاده