اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

ثبت مقاله در سامانه فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با ارسال ایمیل به کلیه نویسنده یا نویسندگان مقالات اطلاع داده خواهد شد؛اصل بر این است که درج نام نویسنده یا نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی وموثر آنها در نگارش مقاله است و آثار آنها دارای اصالت می باشد.در صورتی که از نام نویسنده یانویسندگان و نیز از مقالات آنها سوءاستفاده شده باشد، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل فصلنامه یا ایمیل مدیر اجرایی یا از طریق قسمت تماس سامانه مجله اطلاع دهند و در صورت احراز سرقت علمی، حق ارزیابی موارد سرقت علمی (با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب و نیز اطلاع اعضای هیأت تحریریه به هر نحو دیگر) برای فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب محفوظ است و با شکایت یا طرح دعوی حقوقی از طرف اشخاص ذی نفع و با تأیید مسوولین فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی،موضوع از طریق مراجع قضایی پی‎گیری خواهد شد و مراتب طی یک نامه رسمی تحت عنوان سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد و مقاله رد خواهد و نام نویسنده یا نویسندگان در لیست سیاه مجلات قرار خواهد گرفت.

موارد زیر برخلاف اصول اخلاقی انتشارمقاله یا مقالات است :

1. درج مشخصات غیر واقعی در سامانه مجله و فرستادن ایمیل های واهی

2. ثبت مقاله یا مقالات دیگری یا دیگران به نام خود.

3. درج نام نویسنده یا نویسندگان صرفاً به عنوان استفاده از مراتب علمی آنان

4. رونویسی یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله یا مقالات دیگر یا دیگران (حتی اگر مقاله رونویسی شده مربوط به یکی ازنویسنده یا نویسندگان مقاله جدید باشد).

5- تعویض عنوان مقالات با همان متون قبلی و یا متون مشابه.

6. فرستاده  یک مقاله برای چند نشریه وچاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند مجله.