فرایند پذیرش مقالات

1-حتماً یکی از نویسندگان مقاله باید دارای مدرک دکترا یا دانشجوی دکترا یا عضو هیات علمی دارای حکم کارگزینی باشد و دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند مقاله خود را با همکاری و نقش موثر استاد راهنمای خود به فصلنامه ارسال فرمایند و مطابق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  برای دانشجویان دانشگاه آزاد،نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم درج خواهد شد.

2- مقالات دانشجویان مقطع دکتری مطابق بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در اولویت قرار خواهند گرفت.

3- مقالات فقط از طریق سامانه فصلنامه ارسال و دریافت می‌شود.

4- بعد از دریافت مقالات، ایمیل مبنی بر دریافت مقاله به نویسنده یا نویسندگان به طور اتوماتیک از طرف سایت مجله ارسال خواهد شد.

5- پس از بررسی اولیه مقاله، و رعایت اصول راهنمای نویسندگان فصلنامه و همخوانی موضوع، ظرف یک هفته مقاله جهت داوری به سه داور ارجاع خواهد شد.

6- بعد از اخذ نتایج داوری ظرف 15 روز و حداکثر ظرف یک ماه پذیرش قطعی یا پذیرش با اصلاحات یا رد مقاله به اطلاع صاحبان مقاله خواهد رسید.

7-بنابراین نویسنده یا نویسندگان محترم، مقاله یا مقالات خود را از طریق سامانه (با کد ارسالی توسط سیستم) پیگیری نمایند و از تماس با مسوولین مجله یا قسمت های اداری دانشگاه خودداری نمایند.