فقه و مبانی حقوق اسلامی (JIIL) - فرایند پذیرش مقالات