فقه و مبانی حقوق اسلامی (JIIL) - واژه نامه اختصاصی