اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید باقر سیدی بنابی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

b.seyedibonabiau.ac.ir

سردبیر

دکتر حیدر باقری اصل

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشگاه تبریز

bagheriasltabrizu.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر رحیم وکیل زاده

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

rahim_phdyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمد رضا آیتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

m.ayatibonabiau.ac.ir

دکتر ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

r.eskinibonabiau.ac.ir

دکتر سید محمد تقی علوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تبریز

m.alavibonabiau.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران.

kalantarnit.ac.ir

دکتر حمید مسجد سرایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه سمنان.

h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

دکتر سید محمود میر خلیلی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران دانشکده حقوق پردیس فارابی، ، تهران،ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mirkhalili
mirkhaliliut.ac.ir

دکتر مرتضی رحیمی

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز

mrahimishirazu.ac.ir
07136134553

دکتر عبدالحسین رضایی راد

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران.

-
ahrr39scu.ac.ir

دکتر همایون مافی

حقوق خصوصی و تجارت بین الملل دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

hmynmafiyahoo.com

دکتر اکبر ساجدی

فقه و اصول دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

akbarsajedigmail.com

دکتر سید محمد صادق موسوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه(مدرسه عالی) شهید مطهری (ره )

m.mosavibonabiau.ac.ir

دکتر بابک پور قهرمانی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

-
b.pourghahramaniyahoo.com

دکتر جمال بیگی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

jamalbeigiiau-maragheh.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی دادمهر

حقوق خصوصی مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

a.dadmehryahoo.com

ویراستار ادبی

بهمن محمدصادق زاده بنابی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

mohamadsadeghzadgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد حسین یوسفی

آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

mhh.yousefigmail.com