فقه و مبانی حقوق اسلامی (JIIL) - اهداف و چشم انداز