اهداف و چشم انداز

1- انتشار مقالات علمی و پژوهشی به صورت تطبیقی در دو حوزه فقه و حقوق

2- توسعه تطبیقی فقه  و حقوق پژوهی و تبیین و معرفی یافته های جدید فقهی و حقوقی

3- کمک به  رشد و شکوفایی پژوهش های فقهی و حقوقی

4- برقراری ارتباط بین مراکز مختلف علمی و پژوهشی