درباره نشریه

اولین شماره فصلنامه در سال 1386 انتشار یافت و سپس فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بر اساس رأی شصت و سومین جلسه مورخ 1389/1/16 کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علمی و پژوهشی شناخته شد و نیز فصلنامه در حال حاضر دارای اعتبار بوده و جزء نشریات علمی مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.