دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-131