دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1397 

علمی پژوهشی

1. ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید

صفحه 11-22

جعفر ارجمنددانش؛ سید محمد رضا آیتی؛ اصغر عربیان


6. حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران

صفحه 92-114

فریور خلیلی شجاعی؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ عباد روحی


7. تأملی فقهی پیرامون مقوّم مثلیت پول های اعتباری

صفحه 93-116

مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی دارابی؛ نسرین کریمی