دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1397 

علمی پژوهشی

1. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.

صفحه 11-21

محمد امین فرید؛ علی امیرزاده خیابانی


4. بررسی قلمرو جاسوسی در عملیات روانی از منظر فقه اسلامی

صفحه 75-97

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


6. بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش

صفحه 123-146

جعفر مؤذن رازیان؛ الهه مدادی نانسا؛ ابراهیم حمزه زاده