دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-157