دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 11-300 
2. مبانی مجازات های بدنی از منظر فقهی

صفحه 33-46

حیدر آسیابی بخشکندی؛ علی یوسف زاده؛ محمدرضا شادمانفر