دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 11-259 
4. مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری در حوزه بازار سرمایه

صفحه 87-102

ولی رسولی؛ جمال بیگی؛ احمد احمدی؛ نادر رضایی