دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1399 
2. نقش علم و جهل در ضمان مقبوض به عقد بیع فاسد

صفحه 27-38

محمد صادق بابایی علویق؛ دکتر رحیم وکیل زاده


4. حق بر آزادی کار و منع بیگاری در نظام بین‌المللی کار و حقوق اسلام

صفحه 57-78

علی بیگی؛ دکتر ابوالفضل رنجبری؛ دکتر محمد محمدزاده اصل؛ دکتر جمال بیگی


5. بررسی جرم شناختی فضای مجازی درتکوین جرم

صفحه 79-100

لیلا پورنجفی قوشچی؛ دکتر حسین فخر بناب؛ دکتر بابک پور قهرمانی


8. بررسی و مقایسۀ نظریات امام خمینی (ره) و ماوردی در مورد حکومت اسلامی

صفحه 135-154

خالد عسیی زاده؛ دکتر محمد جواد باقی زاده؛ دکتر حمید مسجد سرایی؛ دکتر ابوالقاسم ولی زاده


9. ساز و کارهای قاعدة الزام در فقه و حقوق

صفحه 155-172

فرخ محسنی؛ دکتر علیرضا لطفی؛ دکتر سید محمد مهدی احمدی


10. قاعده دفع افسد به فاسد در قوانین کیفری ایران و سیاست پیش‌گیرانه

صفحه 173-184

هوشنگ گل محمدی؛ دکتر سید محمدرضا آیتی؛ دکتر محمدکاظم رحمان ستایش