دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1399 
7. بیماری ایدز و تاثیر آن بر حقوق و تکالیف زوجین

صفحه 123-142

طوبی فیروزپور؛ ابوالقاسم نقیبی؛ سید محمد رضا آیتی