دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1399 

علمی پژوهشی

1. نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی

صفحه 11-25

محمدعلی ابراهیم زاده ملای؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


6. بررسی اصولی؛ تعارض، تزاحم و تداخل حقوق مالی زوجه

صفحه 99-111

محمود رایگان؛ عباس کلانتری؛ سجاد نیکخو