دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1399 
3. استفاضه؛ مبنای اماره تحقیق محلی

صفحه 57-72

شادی حسنی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ جواد محمد علیزاده


5. وکالت معلق به رشد وکیل

صفحه 93-109

لطیف عبادپور؛ سید محمدصادق موسوی


8. باز پژوهی نقش توبه در حقوق کیفری اسلامی از منظر فقهی و کلامی

صفحه 147-164

جعفر ناصری؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی