دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1398 

علمی پژوهشی

1. بررسی فقهی خوانندگی زنان در اسلام (فریقین)

صفحه 11-28

سید محمد رضا آیتی؛ نرگس سروش


2. الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی

صفحه 29-48

جواد پورعلی اکبر؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ ارکان شریفی


3. تاملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تاکید بر آیات قرآن

صفحه 49-62

فریده تاجفر؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم