دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1398 

علمی پژوهشی

1. شرط تعدیل تمکین در نکاح دائم بر مبنای عقل؛ راهی برای مشارکت اجتماعی زنان

صفحه 11-23

زهرا ترحمی؛ علیرضا صابریان؛ مریم آقائی بجستانی


2. اصل عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسؤلیت متعهد

صفحه 25-45

اصغر جنگی للکلو؛ سید باقر سیدی بنابی


4. نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی

صفحه 81-101

فاطمه السادت حسینی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رضا رهبر پور


5. تغییرات جهت دعوی در ارتباط با اعتبار امر قضاوت شده

صفحه 103-116

علی عمرانی؛ حسن پاشازاده؛ اسماعیل صغیری


6. پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی

صفحه 117-132

نیوشا قهرمانی افشار؛ قدرت الله خسروشاهی؛ محمدرضا شادمانفر


8. امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی

صفحه 149-168

سید عسکری حسینی مقدم؛ سید علی هاشمی خان عباسی؛ مهران شریفی کلاریجانی