دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1398 
4. مبانی صلاحیتی هنجارگذاری رییس قوه قضاییه

صفحه 65-86

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده


8. جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان‏هاى تکفیرى‏

صفحه 151-168

سید حسن عابدیان؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ زینب محمدی