دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 7-149