دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 5-190