دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1393، صفحه 11-112