دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1392، صفحه 11-166