نویسنده = عربیان، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. رجوع از شهادت، شرایط و آثار آن در احکام قضایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-133

هوشنگ گل محمدی؛ اصغر عربیان


2. ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-22

جعفر ارجمنددانش؛ سید محمد رضا آیتی؛ اصغر عربیان