نویسنده = نقیبی، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی (ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-121

حسین صمدیار؛ اصغر عربیان؛ سید ابوالقاسم نقیبی