نویسنده = جعفری فشارکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو قاعده «العقود تابعةللقصود»

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-110

زینت جعفری فشارکی؛ محمد جعفری فشارکی