نویسنده = حمزه زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-146

جعفر مؤذن رازیان؛ الهه مدادی نانسا؛ ابراهیم حمزه زاده