نویسنده = رضوی اصل، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مجازاتهای سرقت سایبری در حقوق ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-66

سید محسن رضوی اصل