نویسنده = گل محمدی، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. رجوع از شهادت، شرایط و آثار آن در احکام قضایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-133

هوشنگ گل محمدی؛ اصغر عربیان