نویسنده = صابریان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شرط تعدیل تمکین در نکاح دائم بر مبنای عقل؛ راهی برای مشارکت اجتماعی زنان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-23

زهرا ترحمی؛ علیرضا صابریان؛ مریم آقائی بجستانی