نویسنده = جنگی للکلو، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. اصل عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسؤلیت متعهد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-63

اصغر جنگی للکلو؛ سید باقر سیدی بنابی