نویسنده = رستمی ثانی، عباس علی
تعداد مقالات: 1
1. مخالفت فقیهان و متکلمان اهل سنت با تکفیر اهل قبله

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 146-161

عباس علی رستمی ثانی