نویسنده = حسینی، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. حجیت ظن مطلق و کارکرد آن در مسائل مستحدثه از منظر فقه امامیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-64

محمد اعتمادی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ سیدحسن حسینی