بر اساس نویسندگان

آ

 • آیتی، سید محمد رضا [3] استاد گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • آقایی، مجید [1] استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.
 • آقائی بجستانی، مریم [1] دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • آقائی بجستانی، مریم [1] گروه اموزشی حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

ا

 • احمدی، احمد [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • احمدی، سید محمدصادق [1] گروه حقوق،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول). استادیارگروه حقوق،واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • احمدی، سید محمد مهدی [1] استادیار گروه فقه ومبانی حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم،ایران.
 • ادیبی مهر، محمد [1] هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران،پردیس فارابی قم
 • ارجمنددانش، جعفر [1] دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسدی کوهباد، هرمز [1] استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
 • اسدی کوهباد، هرمز [1] مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
 • اعتمادی، محمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
 • اکبری اصل، مینا [1] دانش آموحته گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران.
 • الهیاری، علی [1] دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • امیرزاده خیابانی، علی [1] گروه حقوق،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • امینی، راضیه [1] دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس موسسه آموزش عالی خراسان و عطار

ب

 • بابایی مهر، علی [1] استادیار گروه حقوق عمومی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران * نویسنده مسئول
 • باقری، عبدالله [1] دانشجوی دکترای گروه حقوق،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.
 • بشیری، اکبر [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. پست الکترونیکی:m_akbar_basiri@yahoo.com
 • بیگی، جمال [1] استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران.
 • بیگی، جمال [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • بیگی، جمال [1] دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • بلاغی، کرامت [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

پ

 • پاشازاده، حسن [1] دپارتمان حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پیرهادی، محمد رضا [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول
 • پنجه پور، جواد [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • پنجه پور، جواد [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • پوربافرانی، حسن [1] استاد دانشگاه اصفهان
 • پورعلی اکبر، جواد [1] دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهر سنندج، ایران
 • پورقهرمانی، بابک [1] استادیار دانشگاه ازاد اسلامی.واحد مراغه.گروه حقوق.مراغه.ایران
 • پورقهرمانی، بابک [1] استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • پورقهرمانی، بابک [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

ت

ج

 • جعفرزاده، سیامک [1] دانشگاه ارومیه
 • جعفری فشارکی، زینت [1] دانشجوی دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران
 • جعفری فشارکی، محمد [1] استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)،اصفهان، ایران
 • جعفری هرندی، محمد [1] دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).
 • جنگی للکلو، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آ.شرقی، تبریز، ایران.

ح

خ

 • خسروشاهی، قدرت الله [1] گروه حقوق،دانشگاه آزاداسلامی، واحداصفهان(خوراسگان )،اصفهان،ایران
 • خطیب، عبداله [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران،T72839@yahoo.com
 • خلیلی شجاعی، فریور [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،گروه حقوق ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج ، ایران

د

 • دادمهر، علی [1] دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی، واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.پست الکترونیکی: a.dadmehr@yahoo.com
 • دارابی، شهرداد [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • داودی سالستانی، علی [1] گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • دوج حیدرلو، بابک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران.

ر

 • راعی، مسعود [1] دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)
 • راعی، مسعود [1] گروه آموزشی حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • رحیمی، مرتضی [1] دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رحیمی، مرتضی [1] دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قرآن و فقه
 • رستمی ثانی، عباس علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • رستمی نجف آبادی، حامد [1] استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
 • رسکتی، محمد مهدی [1] گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرستان ساری،‌ ایران
 • رسولی، ولی [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، ایران
 • رضایی، نادر [1] استادیار گروه حسابداری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • رضوی اصل، سید محسن [1] دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، قم، ایران
 • رنجبر، رضا [1] گروه فقه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تبریز - ایران
 • رهبر پور، محمد رضا [1] گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
 • روحی، عباد [1] استادیار گروه آموزشی حقوق، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران
 • روحانی مقدم، محمد [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران.

ز

 • زاهدی اصل، سعید [1] گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان،تبریز،ایران

س

 • ساجدی، اکبر [1] عضو هیات علمی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • سجادی، سید حسین [1] استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.
 • سیدی بنابی، سید باقر [1] استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران(نویسنده مسئول). پست الکترونیکی: seyyedy_bonab@yahoo.com
 • سیدی بنابی، سید باقر [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران.(نویسنده مسئول) پست الکترونیکی: seyyedy_bonab@yahoo.com
 • سروش، نرگس [1] استاد فقه واصول حوزه علمیه حضرت فاطمه س
 • سکوتی، رضا [1] استاد، گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • سکوتی نسیمی، رضا [1] استاد گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. پست الکترونیکی :r.sokuti@gmail.com
 • سلیمانی، ایران [1] عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، ایران.
 • سلیمانی، مهدی [1] گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

ش

 • شادمانفر، محمدرضا [1] گروه حقوق ،دانشگاه آزاداسلامی، واحداصفهان(خوراسگان )،اصفهان،ایران
 • شادمان فر، محمدرضا [1] : استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • شریفی، ارکان [1] استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران arkansharifi@gmail.com
 • شریفی، روناک [1] دانشگاه ارومیه
 • شفیعی دارابی، سید محمد [1] استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

ص

 • صابریان، علیرضا [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران.(نویسنده مسوول)و استاد راهنما
 • صغیری، اسماعیل [1] دپارتمان حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • صفاری، علی [1] دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران
 • صمدیار، حسین [1] دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ع

 • عابدیان، سید حسن [1] استادیار گروه فقه ومبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، قم ،ایران
 • عبدالهی، جوانمیر [1] استادیار گروه آموزشی حقوق ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
 • عبدالهی، جوانمیر [1] استادیار گروه آموزشی حقوق ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران makvan99@yahoo.com
 • عبیداوی، قاسم [1] استاد یار پیام نور
 • عربی، فواد [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران.
 • عربیان، اصغر [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول: a.arabian42@gmail.com
 • عربیان، اصغر [2] دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عرب خزایلی، عباس [1] استادیار فقه و حقوق دانشگاه ازاد ساری
 • عسکری حسینی مقدم، سید [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • علی اکبری بابوکانی، احسان [1] هوﺮﮔفرﺎﻌﻣنآﺮﻗوﻞﻫا،ﺖﯿﺒﻟاهﺎﮕﺸﻧاد،نﺎﻬﻔﺻا،نﺎﻬﻔﺻا.ناﺮﯾا
 • علیدوست، شیدا [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، مراغه، ایران
 • عمادزاده، محمدکاظم [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • عمرانی، علی [1] گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز ایران

غ

 • غریبه، علی [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • غلامی علیایی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ف

 • فرید، محمد امین [1] گروه حقوق،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • فرکیش، هانه [2] استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران
 • فیروزپور، طوبی [1] دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • فلاح، محمدرضا [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهدتهران
 • فلاحی، آزاد [1] گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، سقز، کردستان، ایران.
 • فلاحی، فرزاد [1] عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، کردستان، ایران

ق

ک

 • کاوه، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • کریمی، نسرین [1] استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • کشاوری، معصومه [1] دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

گ

 • گروسی، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • گل محمدی، هوشنگ [1] دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

م

 • محمدی، زینب [1] دانشجوی دکترای فقه ومبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
 • محمدی راد، مرتضی [1] دانشجوی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • محمودی فرد، امیر [1] دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • مختاری، زهرا [1] دانشجوی دکترا ساری
 • مدادی نانسا، الهه [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی رویدادها وسازمانهای ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • مرادی، علی [1] دانشجو
 • مرادخانی، احمد [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، ایران.
 • مریدی فر، حسین [1] حقوق. دانشکده حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تبریز
 • مسعود، غلامحسین [1] استادیارگروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
 • مسعود، غلامحسین [1] استادیارگروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • مسعود، غلامحسین [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، (نویسنده مسوول مقاله)
 • مسعودی، ناصر [1] استادیارگروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • مسعودی نیا، محمد [1] گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور تبریز،ایران
 • مؤذن رازیان، جعفر [1] کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی
 • موسوی، سید علی اکبر [1] دانشجوی دکترای تخصصی گروه حقوق کیفری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد، نجف آباد،ایران.
 • موسوی اقدم، میر احمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ن

و

ه

ی

 • یوسف زاده، علی [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.