واکاوی فقهی و حقوقی مداخله حاکمیت در تعیین میزان مهریه در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حقوق مالی زوجین مسئله‌ای است که مورد توجه ویژه اسلام و نظام حقوقی ایران است، زوجین اگر به حقوق مالی خود واقف باشند خانه و خانواده به محیطی امن برای زوجین و فرزندان بدل خواهد شد که زمینه رشد و شکوفایی افراد خانواده را فراهم می‌سازد. یکی از حقوقی که بین زوجین حاکم است مهریه است که شرع و عرف به آن توجه ویژه دارند. مهریه به عنوان نشانه‌ی صداقت مرد برای زن است و باید کانون خانواده را گرم و زندگی را آرامبخش کند، اما گاهی این حق باعث از هم پاشیده شدن خانواده و ایجاد مشکلات اجتماعی، معیشتی برای کلیه اعضای خانواده می‌شود، گاه زن مهریه را به عنوان اهرم فشاری قرار می‌دهد که زندگی خود را نگه دارد که این امر باعث بروز مشکلات در زندگی زناشویی شده است، هدف از انجام این تحقیق بررسی مسئله میزان مهریه و تعیین حداقل و حداکثر آن بوده است و نقش قانونگذار و حاکمیت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته شده است، نتایج بررسی‌ها نشان داد که اصل شرع، قانون و عرف بر تراضی طرفین در مسئله مهریه می‌باشد اما گاه فقها، حکومت اسلامی و قانون بر اساس مقتضیات زمان تغییراتی در میزان مهریه داده‌اند. از سوی حاکمیت همواره سعی کرده با سیاستگذاری های متفاوتی از پایداری کانون خانواده مراقبت کند از جمله آموزش های تنظیم خانواده اما مسئله مهمی که در آموزش مورد غفلت قرار گرفته است، عدم آموزش مسائل حقوقی به زوجین بوده که این دانش حقوقی برای طرفین نکته بسیار مهمی است برای عملگرایی طرفین به تعهداتشان در قبال حفظ کانون خانواده.