بررسی پویایی قوانین و مقررات فقهی در تعیین نرخ بهره در سیستم اقتصادی اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با شاخص های بانک جهانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان