بررسی و مقایسۀ نظریات امام خمینی (ره) و ماوردی در مورد حکومت اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حکومت اسلامی و مسائل مرتبط با آن نظیر چگونگی انتخاب حاکم، شرایط حاکم، اختیارات و وظایف حاکم و سایر مباحث مرتبط از جمله مهم­ترین مسائل در دین مبین اسلام، به شمار می­آید. علمای اسلام از همان آغاز ظهور اسلام تا زمان حاضر پیرامون آن مباحثاتی دامنه­دار داشته و تألیفاتی را در این زمینه نگاشته­اند. امام خمینی (ره) به عنوان یکی از علمای بزرگفقه امامیه و ماوردی به عنوان یکی از صاحب­نظران فقه تسنن در این زمینه نظریاتی ارائه کرده­اند؛ امام خمینی قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را بسیار گسترده دانسته است و حتی در بعضی اوقات آنرا به امور شخصی نیز تسرّی داده است. ماوردی نیز در این باب نظری شبیه به امام خمینی داشته و قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را بسیار گسترده دانسته است.پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و به بررسی و مقایسۀ نظریات امام خمینی و ماوردی در مورد حکومت اسلامی، ویژگی­ها، وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و نحوۀ نصب و عزل اومی­پردازد و در آن وجوه اشتراک و افتراق علمای مذکوربیان می­گردد.

کلیدواژه‌ها