بررسی جرم شناختی فضای مجازی درتکوین جرم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فضای مجازی علاوه براین که شیوه ارتکاب جرایم سنتی را دستخوش تغییرساخته،همچنین موجب تولیدجرایم نوینی گردیده است که با ظهور اینترنت پا به عرصه هستی گذاشته اند. نظربه گستردگی عواقب مخرب جرایمی که درفضای مجازی ویا با بهره گیری از آن ارتکاب می یابد، مطالعه علمی این جرایم، با تعمق برعلل گرایش کاربران به بزهکاری های مجازی ونیزبررسی عوامل تاثیرگذار دربزه دیدگی افراد درفضای سایبری،جهت حذف یامحدودسازی عوامل جرم زا وبه کارگیری تدابیری مبنی برمهاربزهکاری ضروری به نظرمی رسد.این مهم مستلزم استفاده ازمبانی نظری ویافته های جرم شناختی،می باشد.پژوهش حاضردرصدد است ازرهگذرنظریه های مختلف جرم شناسی با رویکردهای بزهکارمداروبزه دیده مدارو ... به بررسی علمی جرایم اینترنتی بپردازد، چنین مطالعاتی می تواندمتولیان سیاست جنایی اعم ازتقنینی وقضایی را در اتخاذ راه کارهای عملی مبنی برپیشگیری ازبزهکاری وبزه دیدگی مجازی، به مسیرعلمی آن رهنمون سازد.

کلیدواژه‌ها