مفهوم رقابت و تعهدات منفی در ، حقوق رقابت ایران ، فقه و اتحادیه‌ی اروپا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، تبریز. barzy2010@gmail.com

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، تبریز.(نویسنده مسوول).

چکیده

اشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی باشد.
مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قراردادی یا الزام های غیر قراردادی یا ضمان قهری، در جهت تنظیم و تعدیل روابط اشخاص خصوصی طرف‌های تعهد است در حالی که هدف اساسی، در حقوق عمومی، حفظ و برقراری نظم عمومی در معنای اعم آن، رعایت عدالت و منافع عموم جامعه است (کاتوزیان، 1377).
دسته‌ای از این تعهدات، مربوطه به عرصه‌ی تجارت و به طور خاص در ارتباط با رقابت در تجارت است که فلسفه‌ی آن بسیار فراتر از حفظ حقوق خصوصی اشخاص اجتماع می‌باشد و مجموع مقررات حاکم بر آن را حقوق رقابت می‌نامند( شکوهی ،1381)
این مقررات تعهدات متعددی را برای تمام اشخاصی که در عرصه تجارت فعالیت می‌کنند پیش بینی نموده است. چنین تعهداتی امکان دارد تاجر یا شرکت یا موسسات تجارتی را ملزم به انجام اموری کند که از آن‌ها به نام تعهدات مثبت یاد می‌شود یا این که اشخاص ملزم باشند از انجام اموری خودداری نمایند که تحت عنوان تعهدات منفی[1] مورد بررسی قرار می‌گیرند و هدف اصلی مقاله ی حاضر به امید حق، بررسی مفهوم تعهدات منفی رقابت تجاری در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا می‌باشد.
کلیدواژه‌ها