نقد و تحلیل مبانی فقهی مشروعیت اقسام نکاح عرفی در فقه اهل سنت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی

چکیده

چکیده
نکاح عرفی ازجمله نکاح‌های نوظهور و غیرعادی است که در میان فرق اهل سنت پدیدار گشته است، ویژگی بارز نکاح عرفی عدم ثبت رسمی در دفاتر ازدواج و طلاق است. این نوع نکاح ازیک‌طرف زمینه را برای بسیاری از مشکلات اجتماعی، قانونی و روحی ـ روانی زوجین و جامعه فراهم نموده و از طرف دیگر رواج این نوع نکاح و فقدان نظری هماهنگ در میان فقیهان اهل سنت در خصوص ماهیت و مشروعیت اقسام آن پژوهش در این راستا را می‌طلبد. فقیهان اهل سنت برخی قائل به صحت این نوع نکاح با تمام اقسام آن شده اند، برخی نیز در انواع مختلف آن با توجه به ارکان و شرایط صحت نکاح، قائل به تفصل شده اند؛ لذا مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی به نقد و ارزیابی دیدگاه‌های موجود در مسئله پرداخته و درنهایت با پذیرش قول به صحت نکاح عرفی در صورت واجد بودن تمام ارکان و شروط صحت نکاح، ضمانت اجرایی مدنی و کیفری در خصوص عدم ثبت رسمی نکاح را ضروری دانسته است.
خصوص عدم ثبت رسمی نکاح را ضروری دانسته است.

کلیدواژه‌ها