واکاوی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تطبیق و مقایسه خصیصه­های معاملات اینترتی با اقسام  معاملات است. این تحقیق به روش کتابخانه­ای و اسنادی انجام و با مرور پیشینه­های مرتبط با حوزه­ی تجارت الکترونیک و معاملات اینترنتی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته است. در زمینه مباحث فقهی و حقوقی ماهیت قراردادهای اینترنتی، دیدگاه جدیدتری می­طلبد. یافته های پژوهش حاکی از این است که: از نظر عدم بیان لفظ، با معاملات معاطاتی، نقاط مشترکی با معاملات الکترونیکی دارد و در پژوهش­های قبلی به این مهم کمتر پرداخته شده است تجارت الکترونیک روش­های سنتی تجارت را تحت الشعاع قرار داده و فقهاء و حقوق­دانان را برآن می­دارد تا با نگاهی نو و متفاوت، ارائه دهنده مباحث جدید در این زمینه باشند.در عصر فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی که در هر زمان و مکانی می­توان قراردادهای الکترونیکی را منعقد نمود؛ معاملات اینترنتی معتبر تلقی می شود و روشهای سنتی تجارت را دچار تغییر وتحول می­نماید و سرعت و صرفه­جویی در زمان و انرژی را در پی دارد. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این است که معاملاتی چون معاملات معاطاتی به غیر از اینکه  لفظی بین دو طرف معامله مبادله نمی­شود، تفاوت­های دیگری نیز با معاملات سنتی دارند از جمله اینکه دو طرف معامله هیچ شناختی از هم نداشته و در یک مکان و زمان مشترکی رودروی هم قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها