تاملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تاکید بر آیات قرآن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران.

چکیده

تأملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تأکید برآیات قرآن
چکیده
ولوج روح در جنین، سرآغاز دمیده شدن روح الهی در کالبد نباتی انسان است که به لحاظ حقوقی منشأ آثار مهمی می‌باشد. از این رو پرداختن به سن ولوج روح در جنین که موضوع برخی احکام شرعی نیز قرار گرفته است، و مداقه در اقوال فقها ضروری به نظر می‌رسد. مشهور فقها سن ولوج روح در جنین را 4 ماهگی می‌دانند. اما نسبت به پنج ماهگی و شش ماهگی نیز نظریاتی در این خصوص موجود است. نگارنده در این مقاله که به شیوه‌ی تحلیلی و توصیفی می‌باشد ضمن بررسی ادله همه اقوال، نظریه شیخ مفید را مبنی بر ولوج روح در شش ماهگی قوی دانسته و با استناد به نکات تفسیری آیات12- 14 سوره مؤمنون در مورد مراحل خلقت، رأی شیخ را اقرب به واقع می‌داند.

کلیدواژه‌ها