جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان‏هاى تکفیرى‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، قم ،ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، ایران.

3 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم،ایران.

4 دانشجوی دکترای فقه ومبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

چکیده

جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت
از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان‏هاى تکفیرى‏

چکیده
جهاد نکاح،از فتاواى چالشی است که ازطرف برخی مفتى‏هاى جریان‏هاى تکفیرى به سبب قرائت متعصبانه از احکام فقهی صادر شده،که از یک طرف امنیت و آرامش جامعه اسلامى و از طرف دیگر آبروى اسلام و مسلمانان را در نزد جهانیان تهدید مى‏کند.از آن جایی که این فتوی پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته و یکی از عوامل موثربرای حضور دراز مدت تکفیری ها ی جهادی در منطقه،بوده است ،لذا مد نظر پژوهش حاضر،بررسی حکم فقهی جهاد نکاح از دید گاه فرق اسلامی،و این که آیا چنین فتوایی از باب سنت است یا بدعتی بیش نیست می باشد.این تحقیق،به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه آیات وروایات و فتاواى فقها،ثابت کرده چنین نکاحی نه تنها با هیچ یک از ارکان و ضوابط نکاح شرعی مطابقت ندارد بلکه،علمای شیعه وسنی صحت چنین نکاحی را تایید نکرده وآن راچیزی جز یک اجتهاد خود ساخته که با هیچ یک از قواعد فقهى اسلامی منطبق نیست ،نمی دانند و حکم به بطلان آن می نمایند.

کلید واژه ها: جهادنکاح،بدعت،سنت، فتوی،جریان تکفیری.

کلیدواژه‌ها