ثبت الکترونیک و پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و فقهی ایران و امارات متحده عربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق،الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران.

2 گروه حقوق،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران و دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان،ایران ( نویسنده مسئول) .

3 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران.

چکیده

چکیده
 ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه ودیجیتال است که به وسیله ابزار دیجیتالی، حقوق مادی ومعنوی انسان به ثبت می رسد تا از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود. با توجه به گسترش جرایم نرم، در دنیای دیجیتالی و مجازی معاصر، علیه حقوق مادی و معنوی انسانها،  هدف از پژوهش آن است که اثبات کند، چگونه حقوق ثبت نوین، از رهگذر اسناد الکترونیک، ثبت الکترونیک، دفاتر الکترونیک، با ابزارهای دیجیتالی مثل امضاء الکترونیک، کارت هوشمند ملی، بیومتریک و نظام کاداستر، فرآیند پیشگیری از جرم را محقق می کند. نوآوری تحقیق، در استخراج مفاهیم معادل ثبت الکترونیک، در شرع و فقه، همچون مفاهیمی از قبیل: سد ذرایع، حجیت و کتابت اسناد، جهات عامه و امثال آن، با کارکرد پیشگیرانه از جرم، در محیط حقوق ثبت است.
پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، با ذکر دلایل، مستندات ومصادیق ثبتی وفقهی، به این نتیجه می رسد که: ثبت الکترونیک با مفاهیم مشابه فقهی، می تواند موجب کاهش یا حذف  دعاوی در محاکم والنهایه پیشگیری از جرم در نظام حقوق ثبت ایران و امارات گردد.

کلیدواژه‌ها