تغییرات جهت دعوی در ارتباط با اعتبار امر قضاوت شده

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز ایران

2 دپارتمان حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله می‌خواهیم تأثیر تغییر جهت دعوا بر صدق اعتبار امر قضاوت شده را مطالعه و تحلیل نماییم. در این راستا با این سوال مواجه هستیم که تغییر جهت دعوا با تغییر جهت حکمی صدق می‌کند و یا ضرورت دارد که جهت موضوعی دعوا تغییر یابد تا بتوانیم تغییر جهت دعوا و در نتیجه به عدم صدق اعتبار امر قضاوت شده یقین حاصل کنیم. اکثریت نویسندگان توصیف حقوقی به عمل آمده از سوی دادگاه را جهت تحقق مفهوم جهت ضروری می‌دانند و بیشتر اختلاف بوجود آمده بر سر امکان توصیف مجدد جهات موضوعی و امکان طرح دعوی صرفاً با تغییر توصیف به عمل آمده می‌باشد. بعد از مطالعه مفهوم و ارکان اعتبار امر قضاوت شده و تصمیمات قضایی مشمول این قاعده و با تکیه بر این تفکر مبتنی بر واقعیت که دعوا و خواسته با موضوع تحقق می یابد و تا موضوعی نباشد، وجود حکم نیز منتفی می‌باشد، با احتیاط به این نتیجه متمایل شده‌ایم که تغییر جهت دعوا نه با تغییر جهت حکمی بلکه با تغییر جهت موضوعی صدق خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها