بیماری ایدز و تاثیر آن بر حقوق و تکالیف زوجین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ی حقو ق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه شهید مطهری،تهران،ایران.(نویسنده مسول).

3 استاد گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ابتلا به بیماری ایدز که تا کنون علم پزشکی درمان قطعی برای آن نیافته است از اتفاقات تلخ جامعه بشری است؛ از آنجا که این بیماری تاثیر زیادی بر روابط زناشویی زوجین دارد می‌تواند حقوق و تکالیف زن و شوهر را تحت تاثیر قرار دهد. نکته اساسی آن است که بیماری ایدز تا چه حدی می‌تواند بر حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم و فرزندان تاثیرگذار باشد. این نوشتار به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و در نهایت به این باور رسیده است که حضانت کودک از جانب بیمار مبتلا به ایدز با مانعی مواجه نیست و از جهت تکالیف نیز تمکین خاص به معنی نزدیکی و آمیزش ممکن نیست اما به بارو فقیهان، زوجه همچنان مستحق نفقه خواهد بود که به عقیده برخی فقیهان تمکین خاص از راه سایر استمتاعات غیر از نزدیکی نیز می‌تواند محقق گردد و همین مقدار می‌تواند تکلیف به پرداخت نفقه را به فعلیت برساند.

کلیدواژه‌ها