تعسر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهدات قراردادی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
هدف طرفین قرارداد از انعقاد آن، نایل شدن طرفین به اهداف مورد نظرشان است که تحت عنوان موضوع قرارداد و نیز شروط ضمن عقد در قرارداد قید می شود. گاه بروز حالات مختلف نوعی و شخصی در شخص متعهد سبب می شود که او قادر به ایفای تعهد خود نباشد یکی از این حالات بروز حالت تعسر در اجرای قراداد است که در این صورت اجبار متعهد به اجرای قرارداد سبب عسر و حرج وی شود.
با بررسی قاعده عسر و حرج در اجرای تعهدات قرارداد نتیجه ای که حاصل می شود این است که اجرای این قاعده در تعهدات قراردادی گاهی منتهی به معاف شدن مدیون از اجرای تعهد خود می شود و گاه نیز احکام اولیه حاکم بر آنها را تغییر داده و حکم ثانویه را جاری می کند از جمله در مبحث طلاق. در این نوشتار به بررسی این موضوع و آثار حقوقی آن پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها