مخالفت فقیهان و متکلمان اهل سنت با تکفیر اهل قبله

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

بنظر می رسد بکار گیری کلمه کفر وتکفیر در عصر کنونی بیشترین واژه ای است که رسانه های جهان را به خود مشغول کرده است ، هزاران مقاله ،دهها کتاب ، وتحلیل تدوین وارائه شده ،ومتآسفانه چهره اسلام که همراه با مهربانی، رحمت وعطوفت بود به سبعیت وخشونت تبدیل کردیده ، ودشمنان از این فضا استفاده کرده وجنگ افروزی و اختلافات قومی، مذهبی را تشدید نمودند وجبهه مقاومت را در هم شکستند وبا فروش سلاح های مخرب منطقه خاور میانه را ویران کردند، اگر از این جنگ افروزان سئوال شود چرا کشتن مسلمانان را جایز می دانید؟ پاسخ می دهند ما به جهت اطاعت از سلف ،اسلام ومراجع دینی با مشرکین می جنگیم و در صورت کشته شدن به سعادت می رسیم در حالیکه در این پزوهش اثبات شده اکثریت سلف وبزر گان اهل سنت با این عقاید مخالفندوما در این تحقیق به صورت مستند نگاه های فقیهان ومتکلمان اهل سنت رااز منابع معتبر نقل کر ده ایم که اکثریت آنان اهل قبله را تکفیر نمی کنند وبرای جان ،مال وعرض آ نان احترام قائل هستند0و نسبت به این اقلیت که خود را معیار حق و باطل می دانند وسایر مسلمانان را تکفیر می کنند اعتراض دارند وده ها کتاب علیه آنان نوشته اند.

کلیدواژه‌ها